Algemene actievoorwaarden

Algemene voorwaarden prijsvragen en promotionele acties

Koninklijke Jumbo B.V., 04 november 2016

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvragen’)
zijn van toepassing op prijsvragen en ander promotionele acties georganiseerd door Koninklijke Jumbo B.V. en/ of haar dochterondernemingen of aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: de ‘Aanbieder’). Door deelname aan de betreffende prijsvragen gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvragen. Daarnaast worden per prijsvraag en/of andere promotionele acties specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

• Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag.

• Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de Aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten/ leveranciers ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen reclamebureaus, adverteerders, sponsors of producenten).

• De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

• Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

• De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dat geval is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

• De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

• De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de Aanbieder,
adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de Aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

• De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of
verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

• Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films,
sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen en/of
vakantiereizen/vliegtickets, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

• Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend.

• De winnaar kan tot uiterlijk drie weken na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

• De winnaar van de prijs geeft de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

• Voor zover vereist, zal de Aanbieder zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de Specifieke voorwaarden prijsvragen anders is vermeld.

• De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

• De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

• De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.

• Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

• De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

• De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

• De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.

• De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze
publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

• Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden
prijsvragen nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige
bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen aan.

• Voor zover de Algemene voorwaarden prijsvragen afwijken van hetgeen in de Specifieke voorwaarden prijsvragen is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke voorwaarden prijsvragen.

• De prijsvragen en andere promotionele acties van Aanbieder voldoen aan de Wet op de Kansspelen en de voorwaarden van de Code Promotionele Kansspelen.

• Deze promotionele actie is op geen enkele wijze gesponsord, beheerd door, of geassocieerd met Facebook. De ontvanger van de verstrekte informatie is niet Facebook, maar Koninklijke Jumbo B.V. De verstrekte informatie zal uitsluitend gebruikt worden door Jumbo B.V en zal niet worden gedeeld met derden.

• Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Koninklijke Jumbo B.V., Postbus 2224, 1500 GE ZAANDAM. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag. De Aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

Algemene voorwaarden prijsvragen laatst gewijzigd op 4 november 2016

 

Small Jumbo Logo
© 2024 Koninklijke Jumbo BV. Alle rechten voorbehouden